222 999 000

Proton Therapy Center Czech, s.r.o., dále jen PTCC, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kdo se má řídit nařízením GDPR

Nařízením GDPR se bude především, pokud jde o povinnosti, řídit subjekt, který provádí zpracování osobních údajů. Takový subjekt je nazýván správcem osobních údajů. Obecným nařízením se řídí i zpracovatel, což je subjekt, který pro správce osobní údaje zpracovává. Dále se obecným nařízením budou řídit i dozorové úřady, tj. např. Úřad pro ochranu osobních údajů, který bude uplatňovat svěřené pravomoci za účelem plnění stanovených úkolů.

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Proton Therapy Center Czech, s.r.o., se sídlem Budínova 2437/1a, 180 00 Praha 8, IČO: 26466791. E-mail: info@ptc.cz, telefon: +420 999 222 000.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Kateřina Krejbichová, DiS., e-mail: katerina.krejbichova@ptc.cz, telefon: +420 222 999 058.

I. Účel zpracování osobních údajů

Hlavní činností PTCC je poskytování zdravotních služeb, z tohoto důvodu potřebujeme znát celou řadu Vašich osobních údajů. Vaše nezbytné osobní údaje, které nám poskytnete, jsou shromažďovány a zpracovávány v listinné i elektronické podobě.

II. Co je zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracování ve smyslu Nařízení však nelze chápat jako jakékoli nakládání s osobním údajem. Zpracování osobních údajů je nutné považovat již za činnost, kterou správce s osobními údaji provádí za určitým účelem a činí tak systematicky. Pro nakládání s osobními údaji způsobem, který není zpracováním, poskytuje ochranu např. zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Obecným nařízením se tak jako správci řídí pouze subjekty, které osobní údaje zpracovávají ve smyslu definice zpracování.

III. Co je osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osobě.

CO JSOU ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

IV. Právní základ pro zpracování osobních údajů pacientů

Osobní údaje pacientů se v PTCC zpracovávají, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností PTCC, které je tzv. Správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. H) Nařízení, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. C) Nařízení).

PRÁVNÍ PŘEDPISY OPRAVŇUJÍCÍ ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Právní povinností je poskytovat zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, dále podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

V. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou v PTCC získávány zejména následujícím způsobem:

 • Od subjektů údajů, od Vás, zejména v rámci registrace a v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a vedením zdravotnické dokumentace (formou ústní, písemnou, e-mailem, telefonicky, z webových formulářů aj.).
 • Jiným způsobem, zejména z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. Registry zdravotních pojišťoven), na základě smluvních vztahů apod.

VI. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

PTCC o Vás, jako o subjektu údajů, zpracovává zejména tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon povinností Správce:

 • Identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako je jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, typ a číslo průkazu totožnosti, IČO, DIČ aj.
 • Kontaktní údaje jako např. Kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
 • Údaje o zdravotním stavu – údaje získané a zpracovávané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci Vámi uděleného souhlasu.

VII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí PTCC. Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými a proškolenými zaměstnanci. Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a/nebo elektronické podobě. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování a řídí se spisovým a skartačním řádem PTCC. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými právními předpisy. PTCC je oprávněno ze zákona poskytovat Vaše osobní údaje vybraným příjemcům osobních údajů, kterými jsou např. zdravotní pojišťovny, jiní poskytovatelé zdravotních nebo sociálních služeb, státní orgány, povinné registry apod.

OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY V SOUVISLOSTÍ S NÁSLEDUJÍCÍMI ÚČELY
 • Poskytnutí ambulantní specializované péče
 • Poskytnutí léků a jiných přípravků
 • Laboratorní zpracování biologického materiálu
 • Zpracování povinných agend (Zdravotní pojišťovny, zdravotní registry apod.)
 • Provozování kamerového systému
 • Monitoring vybraných telefonních linek

VIII. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v PTCC máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu či doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, pokud toto není v rozporu s právními požadavky na PTCC. Dále máto právo vznést námitku nebo stížnost proti způsobu zpracování osobních údajů, případně můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů, pokud se jedná o smluvní vztah.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Obdržíte informaci o zpracování osobních údajů. Za případné další kopie však je PTCC oprávněno požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům, které PTCC vznikly.

Právo na výmaz osobních údajů

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Rádi bychom zde však zmínili, že není možné požadovat výmaz osobních údajů obsažených ve zdravotnické dokumentaci. Nakládání se zdravotnickou dokumentací je upraveno v § 53 – 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Svá práva a požadavky můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení.

Hrazeno zdravotními pojišťovnami

Máte dotaz?

Využijte náš kontaktní formulář

  Máte žádanku?
  Poslat žádanku

  Přiložte prosím žádanku.

  Máte-li jakékoliv zdravotní potíže, nejdříve navštivte svého praktického lékaře, případně jiného lékaře s konkrétní specializací (ortopeda, chirurga apod.). Pokud váš ošetřující lékař shledá, že právě diagnostické vyšetření magnetickou rezonancí nebo PET/CT je pro vás vhodné, napíše vám žádanku na toto vyšetření… více zde